VÍTAJTE NA STRÁNKE SLOVENSKEJ GRAFOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI.

 

 

Medzinárodná grafologická a písmoznalecká konferencia

Dňa 9. septembra 2017 (sobota) sa uskutoční na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove "Medzinárodná grafologická a písmoznalecká konferencia". Na túto odbornú akciu z príležitosti 25. výročia založenia SGrS srdečne pozývame všetkých súčasných aj bývalých členov spoločnosti. Účasť členov a pozvanej odbornej verejnosti je bezplatná. 

Program:  
   8.00 -   9.00 prezentácia a stretnutie s členmi SGrS
   9.00 -   9.30 úvod a príhovory hostí a domácich
   9.30 - 12.00 prednášky
 12.00 - 13.00 prestávka
 13.00 - 14.00 prednášky
 14.00 - 14.10 záver
 14.10 - 15.00 individuálne stretnutia členov SGrS s prednášajúcimi a výborom spoločnosti

Doporučujeme kvôli možným drobným korekciám si program ešte pred samotnou akciou opäť overiť.
Prednesené témy ako aj ďalšie príspevky budú následne uverejnené v tlačenej forme ako samostatná publikácia s reg.č. ISBN v termíne do 31. 12.2017, pre členov bezplatne.

 

Voľby VV na roky 2017- 2020

Dňa 18.3. 2017 boli na zasadnutí Výkonného výboru v Žiline komisionálne vyhodnotené korešpodenčné voľky do VV pre roky 2017 až 2020 s týmito výsledkami: rozoslané volebné lístky v celkovom počte 58 ks, počet navrátených volebných lístkov celkom 34 ks (nadpolovičná väčšina). Zvolení boli podľa počtu hlasov: PaedDr. PhDr. E. Straková, Ing. Bc. J. Matej, Mgr. Ľ. Miková, Mgr. Ľ. Adamčík a R. Raček. Ďalej získali po dva hlasy PhDr. M. Rímsky a RNDr. E. Jablonský, po jenom hlase PhDr. K. Barinková, PhD. a pani PhDr. Smoleňáková. Počet členov VV je 5, v pôvodnom zložení aj rozdelení funkcií ako je uverejnené aj na našej stránke spolu s fotografiami. Kontrolórom je opäť RNDr. E. Jablonský. Výkonný výbor týmto srdečne ďakuje všetkým členom za prejavenú dôveru a aktívnu účasť vo voľbách

Po stopách najstaršieho písma Slovákov v Panónii

Pozývame vás na exkurziu do Budapešti "Po stopách najstaršieho písma Slovákov", ktorá sa koná v dňoch 28. mája 2016 /so/ v rámci Kurzu hlaholiky Hlaholskej akadÉmie DMS BA.
Tento rok plánovaná tematická exkurzia "Po stopách najstaršieho písma Slovákov" bude jednodňová návšteva múzea Budapešti s expozíciou archeologických vykopávok hlaholiky z 9. stor. v Blatnohrade - mesta, ktorého základy položilo slovenské knieža Pribina. V Blatnohrade, na požiadanie kniežaťa Koceľa, krátku dobu vyučoval hlaholiku aj sám Konštantín Filozof.

Prosíme o zahlásenie účasti vopred!, pretože bude treba rezervovať miestenky na vlak. Detailné informácie dostanú účastníci až po prihlásení (info@hlaholica.sk) . Predpokladané výdavky: cena spiatočného lístka vlaku z Bratislavy do Budapešti + vstupné do múzea, strava individuálne. Prosím, pošlite čo najskôr spätnú väzbu, či sa plánujete zúčastniť exkurzie. Ďakujeme.

MUDr. Róber Jaross, člen Slovenskej grafologickej spoločnosti od roku 1997 zomrel vo veku nedožitých 77 rokov. Posledná rozlúčka bude 4. 3. 2016 v Komárne. Česť jeho pamiatke!

Dňa 2.februára 2016 o 8.00 hodine sa v obci Špania Dolina, pri B. Bystrici, uskutoční slávnostné dobové vyučovanie v historickej Ľudovej škole prof. Jozefa Mistríka z príležitosti jeho nedožitých 95. narodenín. Vstup je voľný. Medzi príhovormi hostí vystúpi aj zástupca SGrS o význame diela pána J.Mistríka pre slovenskú grafológiu a písmoznalectvo. Záujemcovia môžu využiť odvoz autobusom spred Základnej školy Trieda SNP 20 z B. Bystrice okolo 7.00 hod. 

NOVÉ KNIHY:

BAKOVÁ, H. (2015): Psychologie písma. Humanistický přístup v poznávaní osobnosti z rukopisu, Grada, edícia Psyché,  244 str., ISBN: 978-80-247-5154-2, cena 399,- Kč, 14,25 €

BAKOVÁ H. (2015): Portréty historických osobností. Nejen grafologický pohled. Grada Publising, a.s., ISBM 978-80-247-5129-0, 244 str., cena: 16,76 €. Asi v polovici roka ešte výjde od tejto autorky aj Psychologie písma v Grada Publishing, a.s.

MAŠKOVÁ, M. (2015): Grafologie nejen pro personalisty. Grafia, s.r.o. Plzeň, ISBN 970-80-870-46-55-5, 139 str., cena 385 Kč.

KRAFČÍKOVÁ, D. (2014): GRAFOTERAPIE. Cílená změna písma. Vyd. Dagmar Krafčíková, Ostrava, s. 48, ISBN 978-80-260-7093-1. Objednávky na psychologiepisma@seznam.cz, mobil 731 417 155. Viac o knihe na http://grafoterapie.karvina.info/?m=201411.

VELIČKOVÁ, H. (2013): Grafologie. Nové pohledy, ISBN 978-80-7402-133-6, 204 str., Computer Media, Brno. Viac na http://www.martinus.sk/?uItem=161511.

O grafoterapii (čo to je, uplatnenie, možnosti školenia a i.) sa môžu dozvedieť všetci záujemcovia na propagačných prednáškach českej grafologičky, pani Petry Sehnalovej, a to:
12. novembra (streda), 15.30 hod,, Trebišov, Zemplínska knižnica, ul. M.R. Štefánika 53  (hlavná ulica),
13. novembra (štvrtok), 17.00 hod., Poprad, Podtatranská knižnica, Levočská ulica,
25. novembra (utorok),  17.00 hod., Michalovce, Zemplínska knižnica G. Zvonického, ul. Štefánikova 20,
26. novembra (streda),  13.00 a 16.00 hod., Prešov, Knižnica P. O. Hviezdoslava, Hlavná ul. 1 (najväčšia križovatka na konci pešej zóny).

KONFERENCIE (október - november 2014):

Krajské osvetové stredisko (KOS) a Slovenská grafologická spoločnosť (SGrS) Vás pozývajú na grafologickú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať 22. 11. 2014 so začiatkom 10.00 hod. na KOS, Fatranská 3, Nitra.
Prednášajúci:
PaedDr. Márie Mašková - Dvě roviny významů  psacího a tiskacího písma, psychologický výklad
PhDr. Pavel Wiesner - Grafologie a její psychodiagnostické možnosti
prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. - Hlaholika a Konštantínov kód
Ing. Bc. Jozef Matej - Niektoré spekty a súvislosti písaného a tlačeného písma
PhDr. Zuzana Petrová - Význam tlačeného a písaného písma v počiatočnom vzdelávaní.

Dňa 24.10.2014. (sobota) sa v Nitre v Nitrianskej galérii uskutoční medzinárodná konferencia "Slovo a písmo Slovanov", ktorého sa zúčastní cca 300 delegátov takmer zo všetkých) slovanských štátov, vrátane slovanských menšín v cudzine. Medzi 56 slovenskými účastníkmi bude zastúpená aj SGrS s krátkym vystúpením. Akciu organizuje občianske združenie "Fórum Slavica" so sídlom v Nitre. Podrobnosti z akcie prinesieme v najbližšom čísle časopisu Grafológ.

Dňa 3.novembra 2014 sa v Prešove na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovkej univerzity sa bude konať medzinárodná vedecká konferencia (ČR,PL,UA,RF,SR) s názvom "Nová sociálna edukácia človeka II" so zameraním na terapie v pomáhajúcich profesiách. Vedeckým garantom konferencie je pani Doc.PhDr.M.Machalová,CSc. Akcie sa aktívne zúčastní aj SGrS. Správa z konferencie bude uverejnená v najbližšom čísle časopisu Grafológ.

K 30. 6. 2014 neuhradilo členský poplatok (10 euro) za rok 2014 celkom 21 členov, čo je cca 38 % členskej základne. Napriek tomu budeme číslo 45/2014 expedovať aj momentálnym neplatičom členského spolu s poštovou poukážkou v mesiaci august. Máme pochopenie pre momentálne pozabudnutie, prípadne iné okolnosti neuradenia členského v príslušom temíne splatnosti. Pripomíname však, že je to jeden z hlaných finančných prííjmov Spoločnosti a neuhradenie 2 rokov má za dôsledok vyškrtnutie člena zo Spoločnosti. Časopis nás stojí ročne zhruba 6.- euro (tlač a poštové) a na ostatné náklady SGrS (web, administrátívne poplatky, poštovné a pod.) takže prispievate z členského len cca 4.- eura. Zato však obdržíte vo forme časopisu hodnotu v sume približne 6.- euro.

Na zasadnutí VV SGrS v Nitre dňa 21. 6. 2014 bola do výkonného výboru kooptovaná PaedDr. PhDr. Erika Straková.

Dňa 31.marca 2014 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku o 15.00 hod /F403/ uskutoční grafologická prednáška na tému: " Prvky spirituality v rukopisoch významných osobností cirkevného života ". Po prednáške bude neformálna diskusia k ďalším otázkam, prezentácia grafológie a publikácií a SGrS a možnosť stať sa členom spoločnosti. Prednáša člen SGrS, J.Matej.

"Noc s H.Ch.Andersenom" je celoslovenská akcia pre deti základných škôl, ktorej sa v jednej z Košických knižníc zúčastní aj SGrS formou interaktívnej prednášky dňa 4. 4. 2014. Pútavou príťažlivou a primerane hravou formou budú deti zoznámené s grafológiou a jej možnosťami. Krátky "test" a jeho výsledky si každý vezme so sebou na pamiatku domov. Miestoa čas upresníme na tejto webstránke dodatočne.

"Grafológia okolo nás" je informačno-propagačná prednáška SGrS pre humanitne zameraných záujemcov z Košíc a okolia. V rámci tradičných aktivít spoločnosti pôjde
o základné zoznámenie prítomných s predmetom, metódami a aplikáciou grafológie a písmoznalectva v praxi. Po cca 2 hod akcii bude následne krátke pracovné stretnutie sympatizantov a členov SGrS vo veci rozvoja činnosti a spolupráce so záujemcami o grafológiu. Miesto a čas bude uverejnený na našej webstránke v termíne do konca marca 2014. Tešíme sa na Vašu účasť, vstup je zdarma. 

Dňa 7. 11. 2013 sa uskutočnila na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove "Medzinárodná vedecká konferencia" na tému: "Nová sociálna edukácia človeka" zameraná na duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška. Vedeckým garantom konferencie bola pani Doc. PhDr. M. Machalová, CSc. z Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove. Vedecký výbor aj prednášajúcich tvorili účastníci z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Grécka a Slovenska z rôznych univerzít a vedeckých pracovísk najrôznejších vierovyznaní. V rámci diskusie vystúpil aj Ing. Bc. J. Matej s poukazom na možnosti participácie grafológie v tomto výchovno-vzdelávacom procese. Súčasne odovzdal pred auditóriom prítomných, menom SGrS, pani Doc. PhDr. M. Machalovej, CSc. (ako zakladajúcej členke SGrS)  "Diplom" za aktívnu propagáciu grafológie na Slovensku.

V dňoch 22. a 23.októbra 2013  sa v priestoroch SNK v Martine uskutočnila konferencia SGHS (www.genealogy-heraldry.sk) - "Tradičné a netradičné pramene a metódy genealogického biografického a regionálno-historického výskumu", kde odznel aj príspevok Ing. Bc. Mateja na tému: "Čo prezrádza rukopis – možnosti grafologických analýz historických i súčasných textov". Prítomným bola stručne predstavená grafológia ako vedecká disciplína, jej predmet a metódy, rozdiely medzi grafológiou a písmoznalectvom a ich vzájomná interakcia. Uvedení boli tiež do etického a právneho rámca práce grafológa a písmoznalca (Európsky deontologický kódex). Účastníci mali možnosť zoznámiť sa a posúdiť niekoľko znakov aj na vlastných rukopisných poznámkach a jednej praktickej ukážke. Bola prezentovaná možnosť participácie poznatkov grafológie a písmoznalectva v historickom výskume (problémy, riziká, limity, ale aj výhody zmapovania "bielych" miest histórie). K tomu si účastníci rozobrali pripravenú vytlačenú ukážku hodnotenia dobových rukopisov uhorského palatína, grófa Juraja Turzu (1. 9.1567 Lietava – 24. 12. 1616 Bytča) a niekoľko výtlačkov nášho časopisu Grafológ.  
Súčasťou tejto participatívnej akcie SGrS bola aj prezentácia (2 stojany a 4 vitríny) grafologickej literatúry slovenskej aj zahraničnej, písmoznaleckej literatúry a prístrojovej techniky (snímače a čítačka písmového tlaku, mikroskopy, podpisový tablet a k tomu programové vybavenia). Vyzdvihnuté boli knižné práce slovenských autorov (M. Gaváč, J.  Mistrík, F. Stritz, E. Jablonský) a málo známe, ale významné aktivity: PhDr. T. Gugenberger † (talianska literatúra a preklady), Doc. PhDr. J. Scholtz, CSc. † (rešerše, recenzie, prednášky), Doc. PhDr. M. Machalová, CSc. (prvenstvá po r. 1989: EGO inštitút, Bankový inštitút, prvá grafologická práca na UK Bratislava a i.). Vyzdvihnutá bola vysoká odborná erudovanosť a morálny kredit písmoznalcov, našich členov. Na mieste potom ostala malá expozícia (vitrína a stojan) s ukážkami publikácií (J. Mistrík: "Grafológia", E. Jablonský: "Príručka interpretácie grafologických znakov"), prvého časopisu "Informátora" i súčasného "Grafológa", podpisy známych osobností, zoznamy literatúry a i. ktoré bude v najbližších týždňoch naviac aktualizované podľa očakávaní prítomných.
Obdobne, ako SGHS, bola zdôraznená naša angažovanosť v medzinárodných kontaktoch, CEREG Maďarsko (Dr. E. W. Barna , ZGS Slovenija (Dr. A. Dornik), CEK Poľsko (Dr. P. Szobczyk a Dr. A. Kosek), a mnohí jednotlivci grafológovia a písmoznalci z Českej republiky.
Osobitne bolo zo strany SGrS zvýraznené poďakovanie za možnosť prezentácie grafológie na pôde našich najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií: Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav a Slovenský národný archív. Poďakovanie patrí našim blízkym partnerom, SGHS a tajomníkovi Dr. M. Šišmišovi.

Odborný seminár so zahraničnou účasťou
Dňa 10. 11. 2012 sa konal odborný seminár Slovenskej grafologickej spoločnosti  so zahraničnou účasťou SGrS v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom Nitra (KOS) a s podporou VÚC Nitra.
Program:
1. Otvorenie
2. Detské písmo a problémy s jeho grafologickou interpretáciou – Marie Mašková, ČR
3. Nové psychologické trendy v grafológii – Pavel Wiezner, ČR
4. Použitie grafológie v politike ľudských zdrojov – Erika W. Barna, Maďarsko
5. Písacie materiály a písacie prostriedky – Radoslav Raček, SR
6. Kriminalistická grafológia v Poľsku – Robert Sobczyk, Poľsko
7. Hlaholika a cyrilika, originálne grafické sústavy Slovanov – Tomáš Bánik, SR
8. Pohľad späť ... – Tatiana Némethová, SR
Súčasťou odborného seminára bola výstavka grafologických a písmoznaleckých knih v rôznych jazykoch vo vitrínach (slovenské, české, poľské, maďarské, španioelske, srbské, chorvátska, anglické), grafologických časopisov (české, slovenské, španielské, maďarské, poľské), ukážky písacích prostriedkov vo vitrínach, písmoznaleckých pomôcok. Na nástenkách  boli prezentované mnohé písomné či obrázkové materiály (školské vzory niektorých krajín, stanovy spoločností, ukážky rukopisov slovenských spisovateľov a pod.). K termínu konania seminára bol k dispozícii zborník, ktorý obdržali všetci prítomní a ďalšie budú rozoslané na seminári  neprítomným členom SGrS.Odborného seminára sa záčastnil prvý prezident SGrS PhDr. Jindřich Cupák a niektorí zakladajúci členovia.

Fotografie zo seminára SGrS v Nitre:

VOĽBY VV NA OBDOBIE 2012 - 2016

Po skončení odborného seminára  sa konalo samostatne stretnutie s niektorými zahraničnými hosťami za účelom prejednania možnej budúcej spolupráce z pohľadu výmeny skúseností a príspevkov do nášho časopisu.

Zasadnutie výkonného výboru sa z dôvodu vyššie spomínaneho stretnutia presunulo na pozdné odpoludňajšie hodiny. Hlavným bodom bolo vyhodnotenie korešpondenčných volieb a tiež korešpondenčným hlasovaním odsúhlasenie zmien stanov. Návratnosť volebných lístkov bola dobrá (i keď mohla byť lepšia), presiahla nadpolovičnú väčšinu (celkom 41) z evidovaných 64 členov a teda aj rozoslaných volebných lístkov. Voľby a zmeny stanov prebehli regulárne. Boli zvolení títo funkcionári SGrS (podľa abecedy, v zátvorke počet hlasov): Mgr. Ľudovít Adamčík (32) – člen, RNDr. Eduard Jablonský (38) – člen, redaktor, Ing. Bc. Jozef Matej (36) – prezident, Mgr. Ľubica Miková (36) – viceprezident, tajomník,  Ján Papík (9) – kontrolór a Radoslav Raček (30) – člen. Hhlasy obdržali aj Vasiľ Sidor (2) a PhDr. PaedDr. Erika Straková.

Úmrtie člena Spoločnosti

Ozmanujeme členom Slovenskej grafologickej spoločnosti, že dňa 12. 5. 2012 nečakane zomrel PhDr., Mgr. Dušan Korbel vo veku 52 rokov. Bol členom našej Spoločnosti od roku 2008 a tiež kontrolórom. Pohreb sa konal 17. 5. 2012 o 14.00 hod. na Novom cintoríne v Žiline. Česť jeho pamiatke!

 

Informatívna grafologická výstava v Žiline:

V septembri bola v Žiline v Regionálnom osvetovom stredisku (ROS) – Makovického dom informatívna výstava o grafológii. Výstava sa zrealizovala z iniciatívy, z podnetu a organizačného zabezpečenia E. Jablonského v dňoch 24. až 28. 9. 2007. Otvorená bola denne od 7.30 do 16.00 hod. Nachádzala sa vo výstavnej miestnosti ROS-u na prízemí. Na hlavnom vchode ako aj na ok-nách boli umiestnené plagáty, lebo výstavná miestnosť tvorí časť veľmi frekventovanej ulice v pešej zóne. Oficiálny názov výstavy bol Grafológia – jej význam a postavenie – informatívna výstava. Príležitosťou a dôvodom bolo 15. výročie založenia Slovenskej grafologickej spoločnosti.
Na celkom 11 paneloch boli vystavené nasledujúce informácie, materiály a vyobrazenia: základné údaje o grafológii a prvenstvá grafológie; história grafológie; základné informácie o SGrS a stanovy Spoločnosti; deontologický kódex; nebezpečné znaky – základná informácia a ukážky písma (napr. H. Himmler, A. Eichmann, Dr. Death, Bin Laden); ukážky podpisov (napr. A. Hitler, R. Nixon, Napoleón a iných); rukopisy alebo aj podpisy niektorých známych osobnosti (Diana, Charles, Matka Tereza, B. Bardot, P. Hilton, P. Pi-casso, S. Dali); ukážka dvoch rozborov rukopisov; vzorky písma a podpisov revolucionárov a diktátorov versus mierotvorca (H. Chaves, F. Castro, Che Guevara, Dalajláma) a iné – napr. venovanie knihy J. Satinským, podpis T. Manna, rukopis G. Junga.
V troch vitrínach boli umiestnené vzorky zahraničných (6 ks včítane ČR) a našich časopisov (Informátor a Grafológ – 8 ks a 2 zborníky z konferencií SGrS), pomôcky pre grafologický rozbor; knihy vydané do a po roku 1947 vrátane knihy R. Saudka Zločin v písme z vlastníctva V. Schönfelda (čo potvrdzuje jeho pečiatkou – viď obrázok vedľa) – celkom 25 ks. V tretej vitríne boli prezentované niektoré cudzojazyčné publikácie v anglickom, španielskom a chorvátskom jazyku (spolu 9 ks).
Nečakala sa samozrejme nejaká veľká návštevnosť, ale zvlášť potešilo, že prvým návštevníkom výstavy bol práve člen SGrS z Trenčína – Ing. O. Bartakovič. Bez ohľadu na počet vizitantov sa domnievame, že výstava splnila svoju informatívnu úlohu oboznámiť verejnosť viac o grafológii ako takej. Odhliadnuc od toho, podľa našich vedomosti je to prvý pokus na území ČR a SR, pričom aj vo svete sú to tiež skôr unikáty. V USA boli dve – jedna zameraná obdobne a druhá spojená s maľbami, rukopisom a rozborom písma niektorých umelcov ako sme informovali v ostatných číslach.

    
    

 
 
 
 
Titulka zaznamenala 138417 prístupov      (c) 2007-2017 Slovenská grafologická spoločnosť