VÍTAJTE NA STRÁNKE SLOVENSKEJ GRAFOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI.

 

Vážení priatelia grafológie a písmoznalectva!

  V mesiaci JÚL 2024 bude stránka SGrS

               N E F U N K Č N Á

       z dôvodu jej podstatných zmien!

           Ďakujeme za pochopenie !

                    Vaša SGrS

Špaňodolinská historická škola - konferencia

     Občianske združenie "Špaňodolinská historická škola" organizuje v jubilejnom roku 2021 ku 100. výročiu narodenia Univ. prof. Jozefa MISTRÍKA, jazykovedca,  publicistu, novinára, grafológa a písmoznalca v jeho rodisku, Španej Doline, v priestoroch "Historickej školy" slávnostnú Konferenciu. Dňa 22. sept. 2021 (streda) od 10.00 do 15.30 hod. odznejú prednášky o živote a diele pána profesora ako aj z jazykovedy a vedeckej grafológie a písmoznalectva.
      Z dôvodu veľmi malých komorných priestorov Historickej školy a protipandemických opatrení Vlády SR, mohla byť pripustená a možná iba účasť niektorých osobností verejného a spoločenského života a prednášajúcich. Členovia SGrS však budú podrobne informovaní o prípravách, priebehu a celom dianí na Konferencii v najbližšom čísle nášho časopisu Grafológ.

Sympózium v Luhačoviciach

Institut celostní grafologie Praha (ICG) usporiada  1. Luhačovické grafologické sympozium v dňoch 9. – 11. 10. 2020  s témou psychologické základy grafológie (psychológia osobnosti, psychomotorická kategorizácia grafologických znakov, neuropsychologické/neurofyziologické základy grafológie). Kontakt: www.institutgrafologie.cz.

Nová kniha o hlaholike

Pri príležitosti 1.150 výročia schválenia jazyka Slovákov za štvrtý liturgický jazyk vo svete bude dňa 10.decembra 2017 (nedeľa) o 14:30, v Kultúrnom dome v Devíne, prezentovaná publikácia "Slováci-Apoštoli Slovanov"  autorky Eleny Šubjakovej z Hlaholskej akadémie pri Dome Matice Slovenskej v Bratislave. Dôležitou staťou knihy je dielo sv. Nauma - Spis o písmenách, pojednávajúci o vzniku prvého písma Slovanov - hlaholiky, so zápismi pôvodných prameňov. Knihu je možné zakúpiť priamo na akcii. Tejto verejnej prezentácie sa zúčastní aj zástupca SGrS. Reportáž z akcie a o dôležitosti a význame poznania našej prapôvodnej písomnej reči (písmových znakoch) uverejníme v najbližšom čísle Grafológa. Viac na www.hlaholika.sk.

Medzinárodná grafologická a písmoznalecká konferencia - Prešov 2017

Dňa 9.septembra 2017 (sobota) sa uskutočnila na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove "Medzinárodná grafologická a písmoznalecká konferencia" Akcia sa uskutočňuje z príležitosti 25. výročia založenia Slovenskej grafologickej spoločnosti.

Program:

8.00-8.45 prezentácia a stretnutie s členmi SGrS
9.00-9.30 otvorenie, príhovory
9.30-13.00 príspevky-prednášky
Prof. ThDr. Ján Šafin, PhD. Dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU - Slovenská republika:
Ikonopisectvo (niektoré spojitosti písma a "písania" ikon, význam symboliky a výrazu)
PaedDr. Marie Mašková personalista - Česká republika: 
Využití grafologie v personální praxi + prezentácia knihy
Doc. PhDr. Jiří Dan, CSc, mimoriadny profesor Katolíckej univerzity Ružomberok, SR - Česká republika
Využití psychologie písma v psychologické personální diagnostice
Dr. W. Barna Erika profesor Univerzita Otvosa Loránda Budapešt - Maďarsko
Klinické využitie grafológie - mentálne poškodenia a identifikovanie patológie pomocou rukopisu
Doc.ThDr. Ján Husár,PhD., profesor Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU - Slovenská republika 
Tradičná ikona
PhDr. Dušan Grajciar, klinický psychológ, grafológ a súdny znalec odbor písmoznalectvo, odvetvie:ručné písmo-identifikácia pisateľa
Kazuistika k falšovanému podpisu z pohľadu písmoznalca
Prof. Doc. PhDr.Mária Machalová, CSc. profesor Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU - Slovenská republika
Poznanie osobnosti z kresby stromu a rukopisu
Bc. Richard Matej, poslucháč Metropolitní univerzity Praha, ČR - Slovenská republika
Skúsenosti s grafológiou v korporátnom prostredí
Diskusia
13.00-14.00 Záver Odovzdanie pamätných ocenení členom spoločnosti a prednášajúcim

Zborník prednášok z Medzinárodnej konferencie a mnohých ďalších príspevkov bude vydaný začiatkom roka 2018.

Internation Conference of Graphology and Forensic Handwriting Examination

Dear readers, we would like to invite you to International Conference of Graphology and Forensic Handwriting Examination which will be held within celebrations of 25th anniversary of establishment of Slovak Graphological Society (SGrS)

When? 9th September 2017 (Saturday) between 8:00 and 14:00
Where? Faculty of Orthodox Theology – Prešov University in Prešov (PU)

Schedule

8.00-8.45 Introducing and meeting with members of SGrS
9.00-9.30 Opening Speeches
9.30-13.00 Presentations:

Prof. ThDr. Ján Šafin, PhD. (Slovakia) - Dean of Faculty of Orthodox Theology PU:
Scripts in Icons (presentation of specifics of icon „writing“, explanation of its symbolics and appearance)
PaedDr. Marie Mašková (Czechia) - HR: 
Usage of Graphology in HR practice + book presentation
Doc. PhDr. Jiří Dan, CSc (Czechia), - Department of Psychology - Catholic University in Ružomberok:
Usage of Psychology of Handwriting in Personal Psychology Practice
Dr. W. Barna Erika (Hungary) – Lecturer at Eӧtvӧs Loránd University (Budapest):
Clinical usage of Graphology – Mental Disorders and Identification of Pathology through Handwriting
Doc. ThDr. Ján Husár, PhD. (Slovakia) - Lecturer at Faculty of Orthodox Theology PU:
Traditional Icon
PhDr. Dušan Grajciar (Slovakia) - clinical psychologist, graphologist and forensic expert in handwriting examination, focus: indentification of writer:
Casuistry for Falsification of Signature as Forensic Expert
Prof. Doc. PhDr. Mária Machalová, CSc. (Slovakia) Lecturer at Faculty of Orthodox Theology PU:
Recognition of Personality through Tree Drawing Examination
Bc. Richard Matej (Slovakia) student of Metropolitan University Prague
Experience with Graphology within corporate environment

Discussion

13.00-14.00 Closing of the conference and awarding of members of Society and Lecturers

Note: Articles regarding the conference will be published in the beginning of 2018.

Voľby VV na roky 2017- 2020

Dňa 18.3. 2017 boli na zasadnutí Výkonného výboru v Žiline komisionálne vyhodnotené korešpodenčné voľky do VV pre roky 2017 až 2020 s týmito výsledkami: rozoslané volebné lístky v celkovom počte 58 ks, počet navrátených volebných lístkov celkom 34 ks (nadpolovičná väčšina). Zvolení boli podľa počtu hlasov: PaedDr. PhDr. E. Straková, Ing. Bc. J. Matej, Mgr. Ľ. Miková, Mgr. Ľ. Adamčík a R. Raček. Ďalej po dva hlasy získali PhDr. M. Rímsky a RNDr. E. Jablonský, po jenom hlase PhDr. K. Barinková, PhD. a pani PhDr. Smoleňáková. Počet členov VV je 5, v pôvodnom zložení aj rozdelení funkcií ako je uverejnené aj na našej stránke spolu s fotografiami. Kontrolórom je opäť RNDr. E. Jablonský. Výkonný výbor týmto srdečne ďakuje všetkým členom za prejavenú dôveru a aktívnu účasť vo voľbách

Po stopách najstaršieho písma Slovákov v Panónii

Pozývame vás na exkurziu do Budapešti "Po stopách najstaršieho písma Slovákov", ktorá sa koná v dňoch 28. mája 2016 /so/ v rámci Kurzu hlaholiky Hlaholskej akadÉmie DMS BA.
Tento rok plánovaná tematická exkurzia "Po stopách najstaršieho písma Slovákov" bude jednodňová návšteva múzea Budapešti s expozíciou archeologických vykopávok hlaholiky z 9. stor. v Blatnohrade - mesta, ktorého základy položilo slovenské knieža Pribina. V Blatnohrade, na požiadanie kniežaťa Koceľa, krátku dobu vyučoval hlaholiku aj sám Konštantín Filozof.

Prosíme o zahlásenie účasti vopred!, pretože bude treba rezervovať miestenky na vlak. Detailné informácie dostanú účastníci až po prihlásení (info@hlaholica.sk) . Predpokladané výdavky: cena spiatočného lístka vlaku z Bratislavy do Budapešti + vstupné do múzea, strava individuálne. Prosím, pošlite čo najskôr spätnú väzbu, či sa plánujete zúčastniť exkurzie. Ďakujeme.

MUDr. Róber Jaross, člen Slovenskej grafologickej spoločnosti od roku 1997 zomrel vo veku nedožitých 77 rokov. Posledná rozlúčka bude 4. 3. 2016 v Komárne. Česť jeho pamiatke!

Dňa 2.februára 2016 o 8.00 hodine sa v obci Špania Dolina, pri B. Bystrici, uskutoční slávnostné dobové vyučovanie v historickej Ľudovej škole prof. Jozefa Mistríka z príležitosti jeho nedožitých 95. narodenín. Vstup je voľný. Medzi príhovormi hostí vystúpi aj zástupca SGrS o význame diela pána J.Mistríka pre slovenskú grafológiu a písmoznalectvo. Záujemcovia môžu využiť odvoz autobusom spred Základnej školy Trieda SNP 20 z B. Bystrice okolo 7.00 hod. 

NOVÉ KNIHY:

BAKOVÁ, H. (2015): Psychologie písma. Humanistický přístup v poznávaní osobnosti z rukopisu, Grada, edícia Psyché, 244 str., ISBN: 978-80-247-5154-2, cena 399,- Kč, 14,25 €

BAKOVÁ H. (2015): Portréty historických osobností. Nejen grafologický pohled. Grada Publising, a.s., ISBM 978-80-247-5129-0, 244 str., cena: 16,76 €. Asi v polovici roka ešte výjde od tejto autorky aj Psychologie písma v Grada Publishing, a.s.

MAŠKOVÁ, M. (2015): Grafologie nejen pro personalisty. Grafia, s.r.o. Plzeň, ISBN 970-80-870-46-55-5, 139 str., cena 385 Kč.

KRAFČÍKOVÁ, D. (2014): GRAFOTERAPIE. Cílená změna písma. Vyd. Dagmar Krafčíková, Ostrava, s. 48, ISBN 978-80-260-7093-1. Objednávky na psychologiepisma@seznam.cz, mobil 731 417 155. Viac o knihe na http://grafoterapie.karvina.info/?m=201411.

VELIČKOVÁ, H. (2013): Grafologie. Nové pohledy, ISBN 978-80-7402-133-6, 204 str., Computer Media, Brno. Viac na http://www.martinus.sk/?uItem=161511.

KONFERENCIE (október - november 2014):

Krajské osvetové stredisko (KOS) a Slovenská grafologická spoločnosť (SGrS) Vás pozývajú na grafologickú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať 22. 11. 2014 so začiatkom 10.00 hod. na KOS, Fatranská 3, Nitra.
Prednášajúci:
PaedDr. Márie Mašková - Dvě roviny významů psacího a tiskacího písma, psychologický výklad
PhDr. Pavel Wiesner - Grafologie a její psychodiagnostické možnosti
prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. - Hlaholika a Konštantínov kód
Ing. Bc. Jozef Matej - Niektoré spekty a súvislosti písaného a tlačeného písma
PhDr. Zuzana Petrová - Význam tlačeného a písaného písma v počiatočnom vzdelávaní.

Dňa 24.10.2014. (sobota) sa v Nitre v Nitrianskej galérii uskutoční medzinárodná konferencia "Slovo a písmo Slovanov", ktorého sa zúčastní cca 300 delegátov takmer zo všetkých) slovanských štátov, vrátane slovanských menšín v cudzine. Medzi 56 slovenskými účastníkmi bude zastúpená aj SGrS s krátkym vystúpením. Akciu organizuje občianske združenie "Fórum Slavica" so sídlom v Nitre. Podrobnosti z akcie prinesieme v najbližšom čísle časopisu Grafológ.

Dňa 3.novembra 2014 sa v Prešove na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovkej univerzity sa bude konať medzinárodná vedecká konferencia (ČR,PL,UA,RF,SR) s názvom "Nová sociálna edukácia človeka II" so zameraním na terapie v pomáhajúcich profesiách. Vedeckým garantom konferencie je pani Doc.PhDr.M.Machalová,CSc.

Na zasadnutí VV SGrS v Nitre dňa 21. 6. 2014 bola do výkonného výboru kooptovaná PaedDr. PhDr. Erika Straková.

Dňa 7. 11. 2013 sa uskutočnila na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove "Medzinárodná vedecká konferencia" na tému: "Nová sociálna edukácia človeka" zameraná na duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška. Vedeckým garantom konferencie bola pani Doc. PhDr. M. Machalová, CSc. z Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove. Vedecký výbor aj prednášajúcich tvorili účastníci z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Grécka a Slovenska z rôznych univerzít a vedeckých pracovísk najrôznejších vierovyznaní. V rámci diskusie vystúpil aj Ing. Bc. J. Matej s poukazom na možnosti participácie grafológie v tomto výchovno-vzdelávacom procese. Súčasne odovzdal pred auditóriom prítomných, menom SGrS, pani Doc. PhDr. M. Machalovej, CSc. (ako zakladajúcej členke SGrS)  "Diplom" za aktívnu propagáciu grafológie na Slovensku.

V dňoch 22. a 23.októbra 2013  sa v priestoroch SNK v Martine uskutočnila konferencia SGHS (www.genealogy-heraldry.sk) - "Tradičné a netradičné pramene a metódy genealogického biografického a regionálno-historického výskumu", kde odznel aj príspevok Ing. Bc. Mateja na tému: "Čo prezrádza rukopis – možnosti grafologických analýz historických i súčasných textov". Prítomným bola stručne predstavená grafológia ako vedecká disciplína, jej predmet a metódy, rozdiely medzi grafológiou a písmoznalectvom a ich vzájomná interakcia. Uvedení boli tiež do etického a právneho rámca práce grafológa a písmoznalca (Európsky deontologický kódex). Účastníci mali možnosť zoznámiť sa a posúdiť niekoľko znakov aj na vlastných rukopisných poznámkach a jednej praktickej ukážke. Bola prezentovaná možnosť participácie poznatkov grafológie a písmoznalectva v historickom výskume (problémy, riziká, limity, ale aj výhody zmapovania "bielych" miest histórie). K tomu si účastníci rozobrali pripravenú vytlačenú ukážku hodnotenia dobových rukopisov uhorského palatína, grófa Juraja Turzu (1. 9.1567 Lietava – 24. 12. 1616 Bytča) a niekoľko výtlačkov nášho časopisu Grafológ.  
Súčasťou tejto participatívnej akcie SGrS bola aj prezentácia (2 stojany a 4 vitríny) grafologickej literatúry slovenskej aj zahraničnej, písmoznaleckej literatúry a prístrojovej techniky (snímače a čítačka písmového tlaku, mikroskopy, podpisový tablet a k tomu programové vybavenia). Vyzdvihnuté boli knižné práce slovenských autorov (M. Gaváč, J.  Mistrík, F. Stritz, E. Jablonský) a málo známe, ale významné aktivity: PhDr. T. Gugenberger † (talianska literatúra a preklady), Doc. PhDr. J. Scholtz, CSc. † (rešerše, recenzie, prednášky), Doc. PhDr. M. Machalová, CSc. (prvenstvá po r. 1989: EGO inštitút, Bankový inštitút, prvá grafologická práca na UK Bratislava a i.). Vyzdvihnutá bola vysoká odborná erudovanosť a morálny kredit písmoznalcov, našich členov. Na mieste potom ostala malá expozícia (vitrína a stojan) s ukážkami publikácií (J. Mistrík: "Grafológia", E. Jablonský: "Príručka interpretácie grafologických znakov"), prvého časopisu "Informátora" i súčasného "Grafológa", podpisy známych osobností, zoznamy literatúry a i. ktoré bude v najbližších týždňoch naviac aktualizované podľa očakávaní prítomných.
Obdobne, ako SGHS, bola zdôraznená naša angažovanosť v medzinárodných kontaktoch, CEREG Maďarsko (Dr. E. W. Barna , ZGS Slovenija (Dr. A. Dornik), CEK Poľsko (Dr. P. Szobczyk a Dr. A. Kosek), a mnohí jednotlivci grafológovia a písmoznalci z Českej republiky.
Osobitne bolo zo strany SGrS zvýraznené poďakovanie za možnosť prezentácie grafológie na pôde našich najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií: Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav a Slovenský národný archív. Poďakovanie patrí našim blízkym partnerom, SGHS a tajomníkovi Dr. M. Šišmišovi.

Odborný seminár so zahraničnou účasťou
Dňa 10. 11. 2012 sa konal odborný seminár Slovenskej grafologickej spoločnosti  so zahraničnou účasťou SGrS v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom Nitra (KOS) a s podporou VÚC Nitra.
Program:
1. Otvorenie
2. Detské písmo a problémy s jeho grafologickou interpretáciou – Marie Mašková, ČR
3. Nové psychologické trendy v grafológii – Pavel Wiezner, ČR
4. Použitie grafológie v politike ľudských zdrojov – Erika W. Barna, Maďarsko
5. Písacie materiály a písacie prostriedky – Radoslav Raček, SR
6. Kriminalistická grafológia v Poľsku – Robert Sobczyk, Poľsko
7. Hlaholika a cyrilika, originálne grafické sústavy Slovanov – Tomáš Bánik, SR
8. Pohľad späť ... – Tatiana Némethová, SR
Súčasťou odborného seminára bola výstavka grafologických a písmoznaleckých knih v rôznych jazykoch vo vitrínach (slovenské, české, poľské, maďarské, španioelske, srbské, chorvátska, anglické), grafologických časopisov (české, slovenské, španielské, maďarské, poľské), ukážky písacích prostriedkov vo vitrínach, písmoznaleckých pomôcok. Na nástenkách  boli prezentované mnohé písomné či obrázkové materiály (školské vzory niektorých krajín, stanovy spoločností, ukážky rukopisov slovenských spisovateľov a pod.). K termínu konania seminára bol k dispozícii zborník, ktorý obdržali všetci prítomní a ďalšie budú rozoslané na seminári  neprítomným členom SGrS.Odborného seminára sa záčastnil prvý prezident SGrS PhDr. Jindřich Cupák a niektorí zakladajúci členovia.

Fotografie zo seminára SGrS v Nitre:

VOĽBY VV NA OBDOBIE 2012 - 2016

Po skončení odborného seminára  sa konalo samostatne stretnutie s niektorými zahraničnými hosťami za účelom prejednania možnej budúcej spolupráce z pohľadu výmeny skúseností a príspevkov do nášho časopisu.

Zasadnutie výkonného výboru sa z dôvodu vyššie spomínaneho stretnutia presunulo na pozdné odpoludňajšie hodiny. Hlavným bodom bolo vyhodnotenie korešpondenčných volieb a tiež korešpondenčným hlasovaním odsúhlasenie zmien stanov. Návratnosť volebných lístkov bola dobrá (i keď mohla byť lepšia), presiahla nadpolovičnú väčšinu (celkom 41) z evidovaných 64 členov a teda aj rozoslaných volebných lístkov. Voľby a zmeny stanov prebehli regulárne. Boli zvolení títo funkcionári SGrS (podľa abecedy, v zátvorke počet hlasov): Mgr. Ľudovít Adamčík (32) – člen, RNDr. Eduard Jablonský (38) – člen, redaktor, Ing. Bc. Jozef Matej (36) – prezident, Mgr. Ľubica Miková (36) – viceprezident, tajomník,  Ján Papík (9) – kontrolór a Radoslav Raček (30) – člen. Hhlasy obdržali aj Vasiľ Sidor (2) a PhDr. PaedDr. Erika Straková.

Úmrtie člena Spoločnosti

Ozmanujeme členom Slovenskej grafologickej spoločnosti, že dňa 12. 5. 2012 nečakane zomrel PhDr., Mgr. Dušan Korbel vo veku 52 rokov. Bol členom našej Spoločnosti od roku 2008 a tiež kontrolórom. Pohreb sa konal 17. 5. 2012 o 14.00 hod. na Novom cintoríne v Žiline. Česť jeho pamiatke!

Informatívna grafologická výstava v Žiline:

V septembri bola v Žiline v Regionálnom osvetovom stredisku (ROS) – Makovického dom informatívna výstava o grafológii. Výstava sa zrealizovala z iniciatívy, z podnetu a organizaèného zabezpeèenia E. Jablonského v dòoch 24. až 28. 9. 2007. Otvorená bola denne od 7.30 do 16.00 hod. Nachádzala sa vo výstavnej miestnosti ROS-u na prízemí. Na hlavnom vchode ako aj na ok-nách boli umiestnené plagáty, lebo výstavná miestnos tvorí èas ve¾mi frekventovanej ulice v pešej zóne. Oficiálny názov výstavy bol Grafológia – jej význam a postavenie – informatívna výstava. Príležitosou a dôvodom bolo 15. výroèie založenia Slovenskej grafologickej spoloènosti.
Na celkom 11 paneloch boli vystavené nasledujúce informácie, materiály a vyobrazenia: základné údaje o grafológii a prvenstvá grafológie; história grafológie; základné informácie o SGrS a stanovy Spoloènosti; deontologický kódex; nebezpeèné znaky – základná informácia a ukážky písma (napr. H. Himmler, A. Eichmann, Dr. Death, Bin Laden); ukážky podpisov (napr. A. Hitler, R. Nixon, Napoleón a iných); rukopisy alebo aj podpisy niektorých známych osobnosti (Diana, Charles, Matka Tereza, B. Bardot, P. Hilton, P. Picasso, S. Dali); ukážka dvoch rozborov rukopisov; vzorky písma a podpisov revolucionárov a diktátorov versus mierotvorca (H. Chaves, F. Castro, Che Guevara, Dalajláma) a iné – napr. venovanie knihy J. Satinským, podpis T. Manna, rukopis G. Junga.
V troch vitrínach boli umiestnené vzorky zahraničných (6 ks) a našich časopisov (Informátor a Grafológ – 8 ks a 2 zborníky z konferencií SGrS), pomôcky pre grafologický rozbor; knihy vydané do a po roku 1947 vrátane knihy R. Saudka Zločin v písme z vlastníctva V. Schönfelda (čo potvrdzuje jeho pečiatkou – viď obrázok vedľa) – celkom 25 ks. V tretej vitríne boli prezentované niektoré cudzojazyčné publikácie v anglickom, španielskom a chorvátskom jazyku (spolu 9 ks).
Nečakala sa samozrejme nejaká veľká návštevnosť, ale zvlášť potešilo, že prvým návštevníkom výstavy bol práve člen SGrS z Trenčína – Ing. O. Bartakovič. Bez ohľadu na počet vizitantov sa domnievame, že výstava splnila svoju informatívnu úlohu oboznámi verejnosť viac o grafológii ako takej. Odhliadnuc od toho, podľa našich vedomosti je to prvý pokus na území ČR a SR, pričom aj vo svete sú to tiež skôr unikáty. V USA boli dve – jedna zameraná obdobne a druhá spojená s maľbami, rukopisom a rozborom písma niektorých umelcov ako sme informovali v ostatných číslach.

    
    

 
 

 
 
 
Titulka zaznamenala 207056 prístupov      (c) 2007-2017 Slovenská grafologická spoločnosť